Kitos jogos ašramo praktikos

Nathų Joginų Pūdža

Pūdža (sanskr. pūjā) – tai sakrali ugnies ceremonija, aukojimas dieviškumui.

 

 ————————–∗————————–

 

Guru Gytos giedojimas ir meditacija

Šventoji Guru Gyta (sanskr. श्री गुरु गीत śrī guru gīta) – tai Amžinos Tiesos ir dvasinio žinojimo apraiška, praturtinanti mūsų supratimą apie Guru būtinybę Amžinosios Tiesos pažinimui. Guru Gyta – tai išminties, vedantos mokymo raštas, kuris atskleidžia Amžinosios Tiesos esmę. Šventoji Guru Gytaagamų raštas užfiksuotas Puranose, kurios sudaro Vedą. Agamos – tai Šivos apreikšti tekstai – pagrindiniai mokymo šaltiniai, atskleidžiantys egzistencijos esmę ir perteikiantys pamatines būties Tiesas.

 

भगवन्सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् ।
ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् ॥

 bhagavansarvadharmajña vratānāṃ vratanāyakam |
brūhi me kṛpayā śambho gurumāhātmyamuttamam ||

 O palaimingasis Visatos Kūrėjau, visų visatos įstatymų Žinove!
Pasigailėk, papasakok man, o dosnusis, apie visų sričių Valdovą,
apie aukščiausiąjį Guru didžiadvasiškumą.

(śrī guru gītā 14)

 

Šventojoje Guru Gytoje giesmės forma Šiva, Visatos Kūrėjas, nurodo savo mylimajai Parvatei dvasinio žinojimo esmę – Guru. Guru ateina per sampradają ir apsireiškia žmogaus pavidale, kaip Aukščiausioji Grynoji Sąmonė, naikinanti neišmanymą ir vedantį į tikrosios prigimties suvokimą. Guru Gyta – tai visų raštų gyvybės šaltinis praturtinantis žmoniją.

Šis raštas – tai išminties apraiška, pripažįstama kaip neabejotina Tiesa ir aiškinantis apie tikrąją mūsų prigimtį, kuri yra Amžinoji Grynoji Sąmonė. Guru Gyta – tai žinojimas, kuris šalina nesupratimą, formuoja teisingą mąstymą padedantį ieškančiajam atpažinti tikrąjį Mokytoją-Vedlį, be kurio savižina neįmanoma. Praktikuojančiam jogą šis taurus raštas turėtų tapti kasdienės savianalizės, apmąstymų ir meditacijos praktika.

 Guru Gytoje Šiva skelbia žmonijos egzistencijos tikslą, mokšą, ir aiškina būdą, kaip realizuoti šį tikslą. Jis nurodo priemonę, kuri yra Guru, ir atskleidžia tai, kad Guru mokymas yra kelias į Savastį, gelbstintis ir išvaduojantis žmogų iš neišmanymo, klydimo ir tamsos.

Kiekvienas Guru Gytos garsmuo – tai aukščiausioji mantra, kurią kartojant nyksta neišmanymas, silpnėja ydos, išsisklaido liūdesys ir proto sumaištis. Ji vaduoja iš laiko ir mirties baimės, suteikdama aiškumą, užtikrintumą, santaiką, ramumą ir džiugesį. Todėl kiekvienas praktikuojantysis jogą turi stengtis nenuilstamai Ją kartoti, medituoti, ties Ja samprotauti ir visada nešioti Ją savo mintyse bei širdyje.

 

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Intensyvi M.R.Y. Šivaratrio sadhana 

Šivaratris (sanskr. शिवरात्रि Śivarātri) – Šivos naktis

Jogos praktikui Šivos naktis yra labai reikšminga sadhana, kurios metu apsireiškia ypatingai stipri dvasinė energija, transformuojanti ir apvalanti sąmonę nuo teršalų. 

Šiva, Jogos Valdovas, pirmasis Nathas ir Guru, davęs žmonijai jogos mokymą, todėl joginai šią naktį atsideda askezei ir susitelkdami į Aukščiausiąją Sąmonę medituoja. Šivaratrio mantromis jie šlovina Nathą Šivą bei išreiškia dėkingumą Guru Paramparai

Praktikuojančiam jogą praleisti šią naktį Guru ašrame yra labai palanku. Jau dieną iki Šivaratrio nakties, praktikuojantys turėtų laikytis askezės: pasninkauti, tramdyti juslinius geidulius, atlikti apsivalymo praktikas. 

Ašrame Šivaratrio nakties metu vyksta visos nakties meditacija, joginiai garbinimo ritualai. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtilaus ir fizinio kūno simbolius, t.y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat Šivaratrio mantromis garbinama Šivos galia ir šlovinama Guru Parampara. Stengiamasi visą naktį, iki saulės patekėjimo, išlaikyti budrumą, suvaldyti mieguistumą, išsiblaškymą ir inerciją. Intensyvaus periodo sadhana spartina sąmonės teršalų šalinimą, sustiprina valią, ryžtingumą, padeda suformuoti teisingas nuostatas, kurios daro įtaką pažangiam tolimesniam praktikuojančiojo jogą vystymuisi.

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Intensyvi M.R.Y. Navaratrio sadhana 

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) joginų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus metuose (kovo – balandžio ir rugsėjo – spalio mėnesiais). Šie du periodai yra susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri transformuojanti sąmonę Šaktės dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra medituoti į Šaktės aspektus, kurie apvalo jogino sąmonę nuo teršalų ir suteikia jam dvasinio žinojimo turtus. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas satva, radžas, tamas. Šaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantys su atvira širdimi ir nuoširdžiu atsidavimu medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, ydų ir t.t. 

Navaratrio periodas – tai metas intensyviai askezei. Visos devynios dienos ir devynios naktys joginų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai joginas per askezę ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

M.R.Y. ašrame Navaratrio sadhanos periodu vyksta ryto meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtilaus ir fizinio kūno simbolius, t.y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Šaktės galia ir šlovinama Guru Parampara

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Navaratrio ir Šivaratrio sadhanos mantros

 

Navaratrio ir Šivaratrio periodu meditacijų praktikai naudojamos savitos mantros. Šios mantros yra stiprus sąmonės transformacijos instrumentas, kuris jogos tradicijos laikomos slaptyje. Guru yra šios slapties žinantysis, tas, kuris turi teisę šį žinojimą perduoti kitiems. Dvasinis vedlys, Guru, gali inicijuoti siekiantį sadhaką (sadhaka vadinamas tas, kuris praktikuoja joga sadhaną) į jogų tradicijos slapties mantras. Iniciacijos metu Guru perduoda mantrą ir jos dvasinę galią, kuri transformuoja mokinio sąmonę ir veda į tobulumą.

 

 ————————–∗————————–

 

Guru Pūrnima

Guru Pūrnima (sanskr. गुरु पूर्णिमा guru pūrṇimā) – tai Guru diena, kuri yra švenčiama kiekvienais metais per liepos mėnesio pilnatį šlovinant Guru. Šią dieną mokiniai stengiasi būti šalia Guru, dėkoti Guru, garbinti Guru, džiaugtis Guru. Tai metas stipraus susikoncentravimo į Sadguru – į tą tikrąjį, realizuotą Vedlį, atėjusį per sampradają ir vedantį iš tamsos į šviesą, iš neišmanymo į išmintingumą, iš mirties į amžiną būtį.

 

असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मामृतं गमय ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

asato mā sadgamaya
tamaso mā jyotirgamaya
mṛtyormā amṛtaṃ gamaya
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Vesk mane iš nebūties į būtį.
Vesk mane iš tamsos į šviesą.
Vesk mane iš mirties į nemirtingumą.
Ramybė, ramybė, ramybė.

(bṛhadāraṇyaka upaniṣad 1.3.28)

 

Guru parampara egzistuoja tam, kad neišnyktų dharma. Guru kūnas – tai apreikštasis žinojimas. Žmogui, siekiančiam savirealizacijos, nepakanka vien protu ar intelektu priimti slapčiausias tiesas, aprašytas raštuose. Dvasiniam žinojimui ir išsivadavimui iš neišmanymo būtinas Guru.

 

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा ॥

dhyānamūlaṃ gurormūrtiḥ pūjāmūlaṃ guroḥ padam
mantramūlaṃ gurorvākyaṃ muktimūlaṃ guroḥ kṛpā

Meditacijos Esmė – Guru Atvaizdas,
garbinimo Esmė – Guru Pėdos.
Mantros Esmė – Guru Žodžiai,
išsivadavimo Esmė – Guru Malonė.

(śrī guru gītā 86)


 

 ————————–∗————————–

 

Makara Sankranti

Makara Sankranti – šventė, vykstanti sausio 14 – 15 d. Makara (sanskr. मकर makara) yra mitinis vandens gyvūnas – drakonas, Deivės Motinos Gangos palydovas. Sankranti (sanskr. संक्रान्ति saṁkrānti) reiškia Saulės perėjimą iš vieno būvio į kitą. Makara Sankranti yra Saulės grįžimas iš tamsaus periodo į šviesųjį, kai Saulė pradeda judėti šiauryn.

Ši diena simbolizuoja neišmanymo pabaigą ir šviesos pradžią, todėl milijonai žmonių mini šventę, kurios metu stengiasi pasinardinti šventos Gangos vandenyse, siekiant šviesos bei darnos savo gyvenime. Makara Sankranti yra astrologiškai svarbi, nes žymi Saulės perėjimą savo dangiškajame kelyje keičiant astrologinį ženklą. Nathų jogų praktikos siejamos su Mėnulio padėtimi, tačiau Makara Sankranti yra išimtis ir vienintelis įvykis, kuris susijęs su Saule ir kurio data nekinta.

Praktikuojantiems Mai Ram Yoga Makara Sankranti yra reikšmingas metų įvykis ne tik dėl sutelkties į šviesą, bet ir į jogų tradicijos Guru, kurie skleidžia jogos mokymo šviesą žmonėms, vesdami iš neišmanymo ir apšviesdami dvasiniu žinojimu. Būtent per Makara Sankranti į Mahasamadhį išėjo tradicijos didis Mahasiddhas Guru Hari Ramas, su kurio palaiminimu ir dvasinės energijos galia šią naktį kaip tradicijos tęsėja į Žemę atėjo Guru Mai Ram.

 

 

 ————————–∗————————–

 

Divali

Divali (sanskr. दीपावली dīpāvalī) – šviesos šventė, vykstanti paskutinių rudens mėnesių sandūroje. Šventės reikšmė – savo vidinės šviesos pamatymas, kai gėris nugali blogį, šviesa įveikia tamsą, o žinojimas triumfuoja prieš neišmanymą. Jogos mokymas teigia, kad yra daugiau nei tik fizinis kūnas ir protas, kad yra amžinas, nemirtingas individo pradas, grynoji Savastis.

Divali šventė kaip “gėrio pergalė prieš blogį” simbolizuoja dvasinį žinojimą, kuris išsklaido neišmanymą, uždengiantį Savastį. Su šiuo žinojimu atsiskleidžia vieninga visų būtybių esmė, kuri lyg šviesos siūlas apjungia į vieningą visumą, lyg vieno vėrinio perlus. Atsiranda visumos supratimas, atjauta ir palaima. Esame įpratę švęsti fizinio kūno gimimą, o Divali yra vidinės šviesos atgimimo šventė.

 

 ————————–∗————————–

 

Karma Joga

Ašrame karma joga (sanskr. कर्म योग karma yoga) – tai praktika, kurios dėka išmokstame darbą atlikti dėl paties darbo be asmeninių naudos motyvų ir veiklos vaisių. Tokia nuostata padeda išlikti dharmoje ir apsaugo žmogų nuo tolesnio įsipainiojimo į samsaros pinkles. Žmogaus sąmonę blaško troškimai ir trikdo neramus noras mėgautis darbo vaisiais.

Karma joga praturtina suvokimą, kad visas žmogaus gyvenimas yra aukojimo aktas.

 

न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते |
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ||

na karmaṇāmanārambhān naiṣkarmyaṃ puruṣo’śnute |
na ca saṃnyasanādeva siddhiṃ samadhigacchati ||

Jei žmogus atsisako veiksmo, jis neveikiantis nepasidaro,
nes pati neveikla savaime nesuteikia jam tobulumo.

(bhagavadgītā 3. 4)

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन |
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते ||

yastvindriyāṇi manasā niyamyārabhate’rjuna |
karmendriyaiḥ karmayogam asaktaḥ sa viśiṣyate ||

Kas jusles širdimi suvaldo ir nukreipia jas karmos jogai,
iš veiksmų nelaukdamas vaisių tas aukščiau, tas puikus siekėjas.

(bhagavadgītā 3. 7)

 ♦

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः |
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ||

yajñārthātkarmaṇo’nyatra loko’yaṃ karmabandhanaḥ |
tadarthaṃ karma kaunteya muktasaṅgaḥ samācara ||

Neaukojamas Kūrėjui darbas pančiais virsta šitam pasauly,
užtatai tik aukodamas veiki, kad nebūtum veiklos suvaržytas.

(bhagavadgītā 3. 9)

 ♦

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः |
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ||

devānbhāvayatānena te devā bhāvayantu vaḥ |
parasparaṃ bhāvayantaḥ śreyaḥ paramavāpsyatha ||

Aukomis jūs dievus maitinkit, o dievai tegu jus maitina;
taip visad remdami vienas kitą, jūs Aukščiausią Palaimą patirsit.

(bhagavadgītā 3. 11)

 

Karma joga – tai veikimas atsisakant veiklos vaisių, dirbant dėl paties darbo, tad jokia veikla nesudrumsčia žmogaus ramybės. Praktikuojant karma jogą žmogus išmoksta suvaldyti protą, kurio neblaško naudos troškimai, tai ir yra dvasinės pratybos. Toks gyvenimo būdas paspartina žmogaus vystymąsi tobulybės link, leidžia įveikti sunkumus, pašalina nerimą, įsivyrauja ramybė.

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Tyrtha Jatra – sadhana su Guru

Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalboje reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. Kelionių, šventų vietų lankymų žmogaus gyvenime gali būti daug. Šventos vietos aplankymas – tai dar nėra sadhana (sanskr. साधना sādhanā – dvasinė praktika).

Tyrtha jatra tampa sadhana su Guru iniciacija, tuomet žmogus prisiliečia prie dvasinio žinojimo. Kelionė į sakralią vietą su Guru – tai kelionė į savasties pažinimą. Tyrthomis vadinami tam tikri miestai, šventyklos, šventų upių sankirtos, kalnai, uolos, ežerai ir kai kurios kitos vietos, kuriose apsireiškia dieviška galia bei stebuklai. Tyrthos – tai sakralios vietos, atveriančios  meditacijos ir  dvasinio žinojimo galią. Tyrtha jatra su Guru yra garbinimo ir aukojimo praktika siekiant išsilaisvinimo iš neišmanymo ir sąmonės teršalų.

Praktika padeda sunaikinti negatyvumą, apvalo protą, suteikia tikrosios prigimties ir egzistencinės būties žinojimą. Tyrtha jatros metu atliekama sadačara – kasdienių  ritualų atlikimas, susidedantis iš snanos – apsiprausimo ir pasinardinimo šventajame vandenyje, pūdžų – aukojimo ritualų, meditacijų, bei kitų tradicijos apreikštų praktikų. Jatra su Guru yra intensyvi disciplina. Jeigu paprastomis dienomis praktikuojantysis skiria nedidelę laiko dalį praktikai, o didesnę laiko dalį paskiria pasaulietinei veiklai, tai jatros dienomis jis visą savo dėmesį skiria susikoncentravimui į Guru mokymą ir savižiną.

Tyrtha jatra su Guru – tai veržli bei asketiška praktika (tapas), kurios vaisiai yra Adi Natho Šivos palaiminimas (daršana). Adi Natho daršana – tai per Guru ateinantis palaiminimas lankantis šventoje vietoje, kurioje apsireiškia Adi Natho Šivos žinojimas, jo apvaizdas ir galia. Tyrtha jatra  – tai Guru dovana, kurios dėka pasiekiama Adi Natho malonė.

 

▾ Rodyti daugiau

  

 ————————–∗————————–

 

Joga Nidra


Joga Nidra – tai sąmoningo atsipalaidavimo praktika, paremta visiško fizinio, protinio, emocinio atsipalaidavimo metodu.
Praktika padeda patekti į sąmonės gilumas ir pasiekti bei šalinti mūsų tikrą prigimtį blokuojančius kompleksus, įpročius, ydas, baimes ir įtampas. Joga Nidra atstato vidinę pusiausvyrą, atpalaiduoja, sustiprina atmintį, atveria kūrybinius sugebėjimus, įtakoja teigiamus asmenybės pokyčius.

 

 

 ————————–∗————————–

 

Sūrja Namaskara

Sūrja Namaskara (sanskr. सूर्य नमस्कार sūrya namaskāra).

Saulės garbinimo ritualas. Saulės pasveikinimas ir visko, ką ji reprezentuoja makro ir mikro kosminuose lygmenyse, garbinimas.

 

 ————————–∗————————–

  

Čandra Namaskara

Čandra Namaskara (sanskr. चन्द्र नमस्कार candra namaskāra).

Mėnulio garbinimo ritualas. Praktikuojant jogą ir siekiant brandinti išmintingumą bei teisingą reiškinių įžvalgą, būtina atsižvelgti į Saulės bei Mėnulio fazių svarbą. Saulė valdo mūsų dvasią, o Mėnulis – mūsų protą. Šių dviejų dangaus kūnų sąveikoje atsiranda kintančios Mėnulio fazės. Nuo jaunaties iki pilnaties ir atgal besikeisdamos fazės daro įtaką Žemei, gyvūnijai, augmenijai, žmogaus kūnui, protui ir emocijoms.

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT