Kitos jogos ašramo praktikos

Nathų Joginų Pūdža

Pūdža (sanskr. pūjā) – tai sakrali ugnies ceremonija, aukojimas dieviškumui.

 

 ————————–∗————————–

 

Guru Gytos giedojimas ir meditacija

Šventoji Guru Gyta (sanskr. श्री गुरु गीत śrī guru gīta) – tai Amžinos Tiesos ir dvasinio žinojimo apraiška, praturtinanti mūsų supratimą apie Guru būtinybę Amžinajai Tiesai pažinti. Guru Gyta – tai išminties, vedantos mokymo raštas, atskleidžiantis Amžinosios Tiesos esmę. Šventoji Guru Gytaagamų raštas, užfiksuotas Puranose, kurios sudaro Vedą. Agamos – tai Šivos apreikšti tekstai – pagrindiniai mokymo šaltiniai, atskleidžiantys egzistencijos esmę ir perteikiantys pamatines būties Tiesas.

 

भगवन्सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् ।
ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् ॥

 bhagavansarvadharmajña vratānāṃ vratanāyakam |
brūhi me kṛpayā śambho gurumāhātmyamuttamam ||

 O palaimingasis Visatos Kūrėjau, visų Visatos įstatymų Žinove!
Pasigailėk, papasakok man, o Dosnusis, apie visų sričių Valdovą,
apie Aukščiausiąjį Guru didžiadvasiškumą.

(śrī guru gītā 14)

 

Šventojoje Guru Gytoje giesmės forma Šiva, Kūrėjas, nurodo savo mylimajai Parvatei dvasinio žinojimo esmę – Guru. Guru apsireiškia žmogaus pavidalu kaip Aukščiausioji Sąmonė, naikinanti neišmanymą ir vedantį į tikrosios prigimties suvokimą. Guru Gyta – tai visų raštų gyvybės šaltinis, praturtinantis žmoniją.

Šis raštas – tai išminties apraiška, pripažįstama kaip neabejotina Tiesa,  aiškinantis apie tikrąją mūsų prigimtį, kuri yra Amžinoji Sąmonė. Guru Gyta – tai žinojimas, kuris šalina nesupratimą, formuoja teisingą mąstymą, padedantį ieškančiajam atpažinti tikrąjį Mokytoją-Vedlį, be kurio savižina ir išsilaisvinimas yra neįmanomi. Praktikuojančiam jogą šis taurus raštas turėtų tapti kasdienės savianalizės, apmąstymų ir meditacijos praktika.

 Guru Gytoje Šiva skelbia žmonijos egzistencijos tikslą, mokšą (išsilaisvinimą) ir aiškina būdą, kaip realizuoti šį tikslą, nurodydamas Guru būtinybę. Guru mokymas yra kelias, gelbstintis ir išvaduojantis žmogų iš neišmanymo, klydimo ir tamsos.

Kiekvienas Guru Gytos garsmuo – tai aukščiausioji mantra, kurią kartojant nyksta neišmanymas, silpnėja ydos, išsisklaido liūdesys ir proto sumaištis. Ji vaduoja iš laiko ir mirties baimės, suteikdama aiškumą, užtikrintumą, santaiką, ramumą ir džiugesį. Todėl kiekvienas praktikuojantysis jogą turi stengtis nenuilstamai Ją kartoti, medituoti, apie Ją samprotauti ir visada nešioti Ją savo mintyse bei širdyje.

 

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Intensyvi M.R.Y. Šivaratrio sadhana 

Šivaratris (sanskr. शिवरात्रि Śivarātri) – Šivos naktis

Jogos praktikui Šivos naktis yra labai reikšminga sadhana, kurios metu pasireiškia ypač stipri dvasinė energija, transformuojanti ir apvalanti sąmonę nuo teršalų. 

Šiva, Jogos Valdovas, pirmasis Nathas ir Guru, davęs žmonijai jogos mokymą, todėl jogai šią naktį skiria askezei ir, susitelkdami į Aukščiausiąją Sąmonę, medituoja. Šivaratrio mantromis jie šlovina Šivą ir išreiškia dėkingumą Guru Paramparos tradicijai. 

Praktikuojančiajam jogą yra labai palanku praleisti šią naktį Guru ašrame. Jau dieną iki Šivaratrio nakties praktikuojantieji turėtų laikytis askezės: pasninkauti, tramdyti juslinius geidulius, atlikti apsivalymo praktikas. 

Ašrame Šivaratrio naktį vyksta meditacija ir joginiai garbinimo ritualai. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtiliojo ir fizinio kūno simbolius, t. y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Stengiamasi visą naktį, iki saulės patekėjimo, išlaikyti budrumą, suvaldyti mieguistumą, išsiblaškymą ir inerciją. Intensyvaus periodo sadhana spartina sąmonės teršalų šalinimą, stiprina valią, ryžtingumą, padeda suformuoti teisingas nuostatas, darančias įtaką pažangiam tolesniam praktikuojančiojo jogą vystymuisi.

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Intensyvi M.R.Y. Navaratrio sadhana 

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) joginų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus per metus (kovo–balandžio ir rugsėjo–spalio mėnesiais). Šie du periodai yra susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri,  sąmonę transformuojanti Šaktės dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra medituoti į Šaktės aspektus, kurie apvalo jogino sąmonę nuo teršalų ir suteikia jam dvasinio žinojimo turtų. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas satva, radžas, tamas. Šaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantysis atvira širdimi ir nuoširdžiai atsidavęs medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, ydų ir t. t. 

Navaratrio periodas – tai metas intensyviai askezei. Visos devynios dienos ir devynios naktys joginų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai joginas askezės dėka ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

M.R.Y. ašrame Navaratrio sadhanos periodu vyksta ryto meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtiliojo ir fizinio kūno simbolius, t. y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Šaktės galia ir šlovinama Guru Parampara

▾ Rodyti daugiau

 

 ————————–∗————————–

 

Navaratrio ir Šivaratrio sadhanos mantros

 

Navaratrio ir Šivaratrio periodu meditacijų praktikai naudojamos savitos mantros. Šios mantros yra stiprus sąmonės transformacijos instrumentas, kuris jogos tradicijos laikomos slaptyje. Guru yra šios slapties žinantysis, tas, kuris turi teisę šį žinojimą perduoti kitiems. Dvasinis vedlys, Guru, gali inicijuoti siekiantį sadhaką (sadhaka vadinamas tas, kuris praktikuoja joga sadhaną) į jogų tradicijos slapties mantras. Per iniciaciją Guru perduoda mantrą ir jos dvasinę galią, kuri transformuoja mokinio sąmonę ir veda į tobulumą.

 

 ————————–∗————————–

 

Guru Pūrnima

Guru Pūrnima (sanskr. गुरु पूर्णिमा guru pūrṇimā) – tai Guru diena, kuri yra švenčiama kiekvienais metais per liepos mėnesio pilnatį šlovinant Guru. Šią dieną mokiniai stengiasi būti šalia Guru, dėkoti Guru, garbinti Guru galią, džiaugtis Guru buvimu. Tai šlovingojo Sadguru šventė – tikrojo, realizuoto Vedlio, vedančio žmogų iš tamsos į šviesą, iš neišmanymo į išmintingumą, iš mirties į amžinąją būtį.

 

असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मामृतं गमय ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

asato mā sadgamaya
tamaso mā jyotirgamaya
mṛtyormā amṛtaṃ gamaya
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Vesk mane iš nebūties į būtį.
Vesk mane iš tamsos į šviesą.
Vesk mane iš mirties į nemirtingumą.
Ramybė, ramybė, ramybė.

(bṛhadāraṇyaka upaniṣad 1.3.28)

 

 ♦ 

 

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा ॥

dhyānamūlaṃ gurormūrtiḥ pūjāmūlaṃ guroḥ padam
mantramūlaṃ gurorvākyaṃ muktimūlaṃ guroḥ kṛpā

Meditacijos Esmė – Guru Atvaizdas,
garbinimo Esmė – Guru Pėdos.
mantros Esmė – Guru Žodžiai,
išsivadavimo Esmė – Guru Malonė.

(śrī guru gītā 86)


 

 ————————–∗————————–

 

Makara Sankranti

Makara Sankranti – šventė, vykstanti sausio 14–15 d. Makara (sanskr. मकर makara) yra mitinis vandens gyvūnas – drakonas, Deivės Motinos Gangos palydovas. Sankranti (sanskr. संक्रान्ति saṁkrānti) reiškia Saulės perėjimą iš vieno būvio į kitą. Makara Sankranti yra Saulės grįžimas iš tamsiojo periodo į šviesųjį, kai Saulė pradeda judėti šiauryn.

Ši diena simbolizuoja neišmanymo pabaigą ir šviesos pradžią, todėl milijonai žmonių ją švenčia. Šventės metu stengiasi panirti į šventos Gangos vandenis siekiant šviesos ir darnos savo gyvenime. Makara Sankranti yra astrologiškai svarbi, nes žymi Saulės perėjimą savo dangiškajame kelyje keičiant astrologinį ženklą. Nathų jogų praktikos siejamos su Mėnulio padėtimi, tačiau Makara Sankranti yra išimtis ir vienintelis įvykis, susijęs su Saule, ir kurio data nekinta.

Praktikuojantiems Mai Ram Yoga Makara Sankranti yra reikšmingas metų įvykis ne tik dėl sutelkties į šviesą, bet ir į jogų tradicijos Guru, kurie skleidžia jogos mokymo šviesą žmonėms, vesdami iš neišmanymo ir apšviesdami dvasiniu žinojimu. Būtent per Makara Sankranti į Mahasamadhį išėjo tradicijos didis Mahasiddhas Guru Hari Ramas, su kurio palaiminimu ir dvasinės energijos galia šią naktį kaip tradicijos tęsėja į Žemę atėjo Guru Mai Ram.

 

 

 ————————–∗————————–

 

Divali

Divali (sanskr. दीपावली dīpāvalī) – šviesos šventė, vykstanti paskutinių rudens mėnesių sandūroje. Šventės reikšmė – savo vidinės šviesos šlovinimas, kai gėris nugali blogį, šviesa įveikia tamsą, o žinojimas triumfuoja prieš neišmanymą. 

Divali šventė kaip gėrio pergalė prieš blogį simbolizuoja dvasinį žinojimą, kuris išsklaido neišmanymą, uždengiantį Savastį. Šio žinojimo dėka atsiskleidžia vieninga visų būtybių esmė, supratimas, atjauta ir palaima. Esame įpratę švęsti fizinio kūno gimimą, o Divali yra vidinės šviesos atgimimo šventė.

 

 ————————–∗————————–

 

Karma Joga

Karma joga (sanskr. कर्म योग karma yoga) – tai nesavanaudiškas veikimas.

Ašrame karma jogos praktika – tai nesavanaudiška veikla, veikla ašramo vystymuisi, ugdanti mumyse veikimą be asmeninių naudos motyvų ir veiklos vaisių. Karma joga praplečia mūsų suvokimą, leisdama suvokti, kad visas žmogaus gyvenimas yra aukojimo Kūrėjui aktas.

 

 ————————–∗————————–

 

Tyrtha Jatra – sadhana su Guru

Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalba reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. Kelionių, šventų vietų lankymų žmogaus gyvenime gali būti daug. Šventos vietos aplankymas – tai dar nėra sadhana (sanskr. साधना sādhanā – dvasinė praktika).

Tyrtha jatra tampa sadhana Guru iniciacijos dėka, tuomet žmogus prisiliečia prie dvasinio žinojimo. Kelionė į sakralią vietą su Guru – tai kelionė į savasties pažinimą. Tyrthomis vadinami tam tikri miestai, šventyklos, šventų upių sankirtos, kalnai, uolos, ežerai ir kai kurios kitos vietos, kuriose apsireiškia dieviška galia bei stebuklai. Tyrthos – tai sakralios vietos, atveriančios  meditacijos ir  dvasinio žinojimo galią. Tyrtha jatra su Guru yra garbinimo ir aukojimo praktika siekiant išsilaisvinimo iš neišmanymo ir sąmonės teršalų.

  

 ————————–∗————————–

 

Joga Nidra

Joga Nidra – sąmoningo atsipalaidavimo praktika, paremta visiško fizinio, protinio, emocinio atsipalaidavimo metodu.
Praktika padeda patekti į sąmonės gilumas ir pasiekti bei šalinti mūsų tikrąją prigimtį blokuojančius kompleksus, įpročius, ydas, baimes ir įtampas. Joga Nidra atstato vidinę pusiausvyrą, atpalaiduoja, stiprina atmintį, atveria kūrybinius gebėjimus, formuoja teigiamus asmenybės pokyčius.

 

 ————————–∗————————–

 

Sūrja Namaskara

Sūrja Namaskara (sanskr. सूर्य नमस्कार sūrya namaskāra) – Saulės pasveikinimas ir visko, ką ji reprezentuoja makro- ir mikrokosminiu lygmeniu, garbinimas. 

 

 ————————–∗————————–

  

Čandra Namaskara

Čandra Namaskara (sanskr. चन्द्र नमस्कार candra namaskāra) – Mėnulio pasveikinimas. Praktikuojant jogą ir siekiant reiškinių įžvalgos svarbu atsižvelgti į Saulės pastovumą ir Mėnulio fazes, kurios nuo jaunaties iki pilnaties ir atgal besikeisdamos daro įtaką Žemei, gyvūnijai, augmenijai, žmogaus kūnui, protui ir emocijoms.

 

 

——————∗——————

OM TAT SAT