M.R.Y. studijų lygiai

 MAI RAM YOGA MOKYTOJŲ STUDIJOS

 KŪNO, KVĖPAVIMO, PROTO, JOGOS FILOSOFIJOS, PSICHOLOGIJOS IR

DVASINIO ŽINOJIMO STUDIJOS

 

I
studijų kursas – Yoga Basic I lygis (220 ak. val.)

  

Mai Ram Yoga Basic I Teacher
Pagrindinių jogos technikų mokytojas
 
 Yoga Basic I – tai metodika, skirta tiek praktikuojantiems jogą, tiek ir jogos mokytojams, instruktoriams, dirbantiems jogos centruose, sporto ir sveikatingumo įstaigose, 
mokyklose ar kitose įstaigose. 
 Yoga Basic I metodika lavina koncentraciją, savistabą, padeda įvaldyti kūno ir proto funkcijas bei išlaikyti sveikatingumą, skatina savižiną, padeda adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių.
 
I kurso Yoga Basic I dėstomi dalykai:
 • jogos filosofija;
 • šventraščio “Guru šlovinanti giesmė” studijavimas ir recitavimas;
 • sanskrito pradmenys;
 • jogos anatomija;
 • Yoga Basic I lygio asanų ir pranajamos technikos;
 • Yoga Open lygio asanų ir pranajamos technikos;
 • Yoga Intro lygio asanų ir pranajamos technikos;
 • Sūrja Namaskaro ir Čandra Namaskaro praktikos;
 • meditacijos pradmenys;
 • atsipalaidavimo technika.

 

————————–∗————————– 

 

Siekiantysis tapti Yoga Basic I lygio mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:
 • diplomas;
 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti pagal Yoga Basic I ir Yoga Open asanų ir pranajamos metodikas;
 • mokytojo vadovas, kuriame išdėstomos Yoga Basic I lygio jogos mokytojui būtinos jogos sąvokos;
 • Yoga Basic I metodikos vadovas;
 • Yoga Open metodikos vadovas;
 • Yoga Intro metodikos vadovas;
 • Jogos anatomijos vadovas;
 • Iniciacija į MRY Basic I lygio mokytojo sadhaną.

 

Metodika     Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Yoga Basic I   15 praktinės jogos pamokų ir 1 specialioji atsipalaidavimo praktika 1 val. 30 min.
Yoga Open  5 praktinės jogos pamokos

1 val. 15 min.

Yoga Intro 1 praktinė jogos pamoka 

1 val. 

 

Išsamesnė informacija:
kursų kaina, išsami dienotvarkė, papildoma informacija
suteikiama užsiregistravus ir užpildžius dalyvio registracijos formą.

Registruojama tel. +370 640 416 69 arba el. p. info@mairamyoga.lt.
 
 
  
 
 
  ————————–∗————————– 
 
 

Trumpas reportažas iš 2014 m. Mai Ram Yoga  sertifikuotų jogos mokytojų vasaros retrito

žiūrėti čia>>>

 

————————–∗————————– 

 
 
 
II
studijų kursas – Yoga Basic II lygis (160 ak. val.)

 

Mai Ram Yoga Basic II Teacher
Pagrindinių jogos technikų mokytojas
 
 
Mai Ram Yoga Basic II lygio mokytojui suteikiama teisė dėstyti: specialias mitybos paskaitas, šatkarmų, kūno apvalymo, paskaitas ir praktines technikas, pranajamos paskaitas ir specialias pranajamos I technikas, meditacijos pradmenų paskaitas ir meditacinę praktiką.
 
Intensyvių studijų metu yra dėstoma Yoga Basic II metodika, kuri yra skirta gilinti Yoga Basic I lygio mokytojo praktiką ir jogos žinias. 
 

II kurso Yoga Basic II dėstomi dalykai:

 • Šatkarmų, kūno apvalymo, teorija ir praktika;
 • Pranajamos teorija ir praktika;
 • Mitybos paskaitos;
 • Jogos anatomijos paskaitos;
 • Yoga Basic I lygio asanų praktika;
 • Meditacijos pagrindų teorija ir praktika;
 • šventraščio “Hathajoga” studijavimas;
 • šventraščio “Guru šlovinanti giesmė” recitavimas.

Siekiantysis tapti Basic II lygio mokytoju turi turėti galiojantį Yoga Basic I lygio serti-
katą. Išklausęs Yoga Basic II lygio mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • sertikatas, suteikiantis teisę dėstyti pagal Yoga Basic II lygio metodiką:
  • M.R.Y. mitybos  paskaitas,
  • šatkarmų paskaitas ir praktikas,
  • pranajamos paskaitas ir specialias Basic II pranajamos technikas,
  • meditacijos pradmenų paskaitas ir specialią praktinę meditacinę techniką,
  • Yoga Basic lygio asanų ir pranajamos technikas.
 • Mokytojo vadovai, kuriuose išdėstyta Yoga Basic II lygio mokytojui būtina jogos teorija ir
  paskaitos;
 • Iniciacija į M.R.Y. Basic II lygio mokytojo sadhaną.

 

MRY Basic II 2019 000011

MRY Basic II 2019 000034

MRY Basic II 2019 000033

 
 
————————–∗————————–
 
 
 
 

III
studijų kursas –

Yoga Adhikari

(vyksta 2 metus, ištęstinės studijos)

 
 
 
Yoga Adhikari 
Pažengęs jogos mokytojas
 

III kurso Yoga Adhikari dėstomi dalykai:

 •     radžajogos rašto “Joga sūtros” studijavimas ir recitavimas;
 •     radžajogos  praktika, ugdomas gilus samprotavimas;
 •     meditacijos praktika;
 •     sanskrito kursas;
 •     jogos anatomijos ir fiziologijos kursas.
 •     Advanced I asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     pranajamos II praktika.
Siekiantysis tapti MRY Adhikari, turi turėti MRY Basic II sertifikatą.
Išklausęs Yoga Adhikari, pažengusių mokytojų mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius egzaminus, mokytojui suteikiama:
 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, seminarus;
 • keturi Adhikari vadovai;
 • speciali metodika “Įvadas į Mai Ram Yoga”;
 • sanskrito vadovas;
 • jogos anatomijos ir fiziologijos vadovas.
 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Yoga Advanced I Level metodiką;
 • Yoga Advanced I Level metodikos vadovas;
 • MRY Pranajama II metodikos vadovas;
 • iniciacija į Yoga Adhikari sadhaną.
Metodika Sudėtis Teorinės pamokos trukmė
Įvadas į Mai Ram Yoga 15 teorinių jogos pamokų 1 ak. val.
 
Pažengęs jogos mokytojas:
 
 • geba perduoti klasikinės MRY mokymą kitiems, suteikiant autentiškas žinias apie jogą;
 • geba paaiškinti ir atsakyti į klausimus, reikalaujančius specialių jogos praktikos žinių;
 • skiria daug laiko kokybinei savianalizei ir praktikai.

Siekiantysis tapti Yoga Advanced I asanų ir pranajamos technikų mokytoju, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui išduodama:

 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Yoga Advanced I Level asanų ir pranajamos technikas;
 • Yoga Advanced I Level metodikos vadovas.

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
 Advanced I Level 10 praktinių jogos pamokų 2 val.

 
Yoga Adhikari sertifikato išdavimas ir galiojimo laikas
 
Sertifikatai išduodami:
Yoga Advanced I sertifikatas galioja 24 mėn., todėl būtina periodinė mokytojo atestacija, kuri skatina kvalifikuoto jogos mokytojo tobulėjimą.
M.R.I.Y.A. skelbia kasmetines jogos mokytojų atestacijas, kurių metu laikomas praktinis egzaminas, jį išlaikius, pratęsiamas sertifikatų galiojimo laikas 24 mėn.

Siekdamas atestacijos, jogos mokytojas patvirtina savo nuostatą tobulėti ir jam suteikiama teisė skleisti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga pagal mokytojo sertifikato lygį.

Pastabos:

Yoga Adhikari egzaminą galima laikyti turint galiojantį Yoga Basic II sertifikatą.

 Advanced I Level asanų ir pranajamos technikų egzaminą galima laikyti turint Basic II mokytojo sertifikatą. 

 
 
————————–∗————————– 
 
 
 
IV
studijų kursas – Yoga Uttara Adhikari (vyksta 2 metus, ištęstinės studijos)
 
 
Yoga Uttara Adhikari 
Aukštesnysis jogos mokytojas
 

IV kurso Yoga Uttara Adhikari dėstomi dalykai:

 •     Advaitos Vedantos raštų studijavimas;
 •     rašto “Bhagavad Gyta” recitavimas;
 •     meditacinė praktika;
 •     sanskrito kursas;
 •     Yoga Advanced II lygio asanų ir pranajamos technikos;
 •     Yoga Master lygio asanų ir pranajamos technikos. 

Siekiantysis tapti Yoga Uttara Adhikari, turi turėti  Yoga Adhikari sertifikatą. Išklausęs Yoga Uttara Adhikari mokytojų mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • diplomas suteikiantis teisę dėstyti paskaitas;
 •  Yoga Uttara Adhikari vadovas;
 • sanskrito vadovas;
 • iniciacija į Yoga Uttara Adhikari sadhaną.

Siekiantysis tapti Yoga Advanced II ir Yoga Master asanų ir pranajamos mokytoju, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui suteikiama:

 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Yoga Advanced II ir Yoga Master lygio asanų ir pranajamos technikas;
 •  Yoga Advanced II Level metodikos vadovas;
 •  Yoga Master Level metodikos vadovas;

 

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė

 Yoga Advanced II Level

Yoga Master Level

2 intensyvios jogos praktikų pamokos

1 intensyvi jogos praktikos pamoka

2 val. 30 min.

2 val.


Mokytojo sertifikatas galioja 24 mėn., todėl būtina periodinė mokytojo atestacija, kuri skatina kvalifikuoto jogos mokytojo tobulėjimą. MRIYA skelbia jogos mokytojų atestacijas, kurių metu laikomas praktinis egzaminas, jį išlaikius, pratęsiamas sertifikatų galiojimo laikas 24 mėn.

Siekdamas atestacijos, jogos mokytojas patvirtina savo nuostatą tobulėti ir jam suteikiama teisė skleisti klasikinę jogą pagal mokytojo sertifikato lygį.

Pastabos:

 Uttara Adhikari egzaminą galima laikyti turint galiojantį Yoga Adhikari sertifikatą.

Yoga Advanced II Level asanų ir pranajamos technikų egzaminą galima laikyti turint nuolatinę Yoga Advanced I asanų praktiką ir Yoga Advanced I mokytojo sertifikatą. 

Yoga Advanced II asanų ir pranajamos lygis:
Mokytojui suteikiama teisė dėstyti Yoga Advanced II ir Yoga Master metodiką.

 
 
————————–∗————————– 
 
  
Yoga Acharya
Dvasinis jogos vadovas
 
Guru atsižvelgiant į mokytojo gyvenseną pagal dharmą, atsidavimą, tarnystę jogai ir jogos mokymo bei raštų išmanymą, mokytojui gali suteikti kartu su dvasiniu vardu iniciaciją į Yoga Acharya, dvasinio jogos vadovo, mokytojo vardą. 
 
 
 

 ————————–∗————————– 

OM TAT SAT