mry-yantra-icon-mobile

Kitos jogos ašramo praktikos

 

INTENSYVI

SADHANA

 

 

ŠIVARATRIO SADHANA

 

Maha Šivaratris (sanskr. शिवरात्रि Śivarātri) – Didžioji Šivos naktis, kuri simbolizuoja tamsos ir neišmanymo nugalėjimą per dvasinį pažinimą. Šią naktį jogas ypatingai susitelkia į vidinę dvasinę praktiką, atlieka griežtą pasninką ir išreiškia stiprų atsidavimą Šivai.

Ašrame atliekama abhišeka, šventas ritualas, kurio metu Šivos lingamas apipilamas pienu ir kitomis medžiagomis. Tokiu būdu pagerbiamas Viešpats Šiva, prašoma Jo palaiminimo ir apvalymo nuo nuodėmių. Maha Šivaratris yra labai svarbi jogams naktis, pabrėžianti askezės ir atsidavimo svarbą siekiant dvasinio tobulėjimo ir išsilaisvinimo. Taip pat ši naktis minima kaip Šivos ir Deivės Šaktės santuoka, kuri laikoma šventa sąjunga ir meilės simbolis.

Praktikuojančiajam jogą yra labai palanku praleisti šią naktį Guru ašrame. Jau dieną iki Šivaratrio nakties praktikuojantieji turėtų laikytis askezės: pasninkauti, tramdyti juslinius geidulius, atlikti apsivalymo praktikas. 

Ašrame Šivaratrio naktį vyksta meditacija, garbinimo ir aukojimo apeigos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtiliojo ir fizinio kūno simbolius, t. y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Stengiamasi visą naktį, iki Saulės patekėjimo, išlaikyti budrumą, sąmoningą sutelktį į Aukščiausiąją Sąmonę. 

 

 

NAVARATRIO SADHANA

 

Navaratris (sanskr. नव nava – devynios, रात्री rātrī – naktys) – jogų tradicijoje tai intensyvus askezės, meditacijos ir atsiskyrimo periodas. Navaratris trunka devynias dienas ir devynias naktis. Dešimtoji diena simbolizuoja gėrio triumfą prieš blogį. 

Navaratrio sadhana vyksta du kartus per metus (kovo–balandžio ir rugsėjo–spalio mėn.). Šie du periodai susiję su vykstančiais pokyčiais gamtoje, su perėjimu iš žiemos į vasarą ir iš vasaros į žiemą. 

Navaratrio sadhanos metu apsireiškia stipri, sąmonę transformuojanti Šaktės, Deivės Motinos, dvasinė energija. 

Pagrindinis šios sadhanos tikslas yra atsidavimas ir meditacija į Deivės aspektus, kurie apvalo sąmonę nuo teršalų ir veda į dvasinį žinojimą. 

Navaratrio sadhana – tai periodas, kurio metu apsireiškia dešimt svarbiausių kosminės energijos Šaktės arba Deivės Motinos išraiškų. Kiekviena Šaktės energijos išraiška veikia per tris gamtos kokybes, gunas: satva, radžas, tamas. Šaktės energija egzistuoja kiekvienoje formoje. Jos žinojimas yra begalinis, šlovė neaprėpiama, spindesys neapsakomas. 

Navaratris – tai gilaus susikaupimo periodas, kurio metu praktikuojantysis atvira širdimi ir nuoširdžiai atsidavęs medituoja į Deivę lyg į Motiną, kurios energija ir galia padeda apsivalyti nuo egoizmo, aistringumo, pykčio ir kitų ydų.

Navaratrio periodas – intensyvios askezės metas. Visos devynios dienos ir devynios naktys jogų laikomos šventu askezės ir meditacijos periodu, intensyviu dvasinio augimo etapu, kai askezės ir Deivės malonės dėka jogas ryžtingai juda link praktikos įkūnijimo. 

M.R.Y. ašrame Navaratrio sadhanos periodu vyksta ryto ir vakaro apeigos bei meditacijos. Žmonės, atėję į ašramą, aukoja priežastinio, subtiliojo ir fizinio kūno simbolius, t. y. gėles, vaisius, smilkalus, žvakeles bei auką pinigine išraiška. Taip pat visą Navaratrio periodą mantromis garbinama Deivės galia ir šlovinama Guru Parampara. 

 

 

 

NAVARATRIO

IR ŠIVARATRIO MANTROS

 

Navaratrio ir Šivaratrio periodu per meditacijas praktikuojamos savitos mantros. Šios mantros yra sąmonę transformuojančios ir jogų tradicijos laikomos slaptyje. Jų dvasinė galia gali būti perduota tik tiesioginiu būdu iš Guru mokiniui. Guru inicijuoja siekiantįjį sadhaką (sadhaka vadinamas tas, kuris praktikuoja jogos sadhaną) į mantrą, kurią jis turi nuolat praktikuoti. 

 

 

 

KARMA JOGA

 

Karma joga (sanskr. कर्म योग karma yoga) – tai nesavanaudiška veikla.

Mai Ram Yoga ašramas – tai Guru namai, sakrali jogų tradicijos vieta, per kurią mes galime prisiliesti prie savo vidinės sakralios vietos. Suvokdami ašramo svarbą mūsų gyvenime, turime stengtis puoselėti savo ašramą. Nesavanaudiška karma jogos praktika ašrame padeda ugdyti veiksmus, kuomet nesiekiama jokių asmeniškų naudos motyvų, veikiama ašramo labui, nelaukiama iš veiklos vaisių. Tokiu būdu jogos praktiko nesavanaudiška veikla ašrame įgauna sakralią reikšmę, jo veiksmai tampa kaip apeiga, įprasminanti jo veiklą kaip aukos aktą.

 

 

 

NATHŲ JOGŲ

PŪDŽA

 

Pūdža (sanskr. pūjā) – tai sakrali ugnies ceremonija, aukojimas dieviškumui. Jogų tradicijoje tai yra vienas iš svarbiausių Dievo garbinimo būdų.

 

  

GURU GYTOS

REČITAVIMAS 

 

 Guru Gyta (sanskr. श्री गुरु गीत śrī guru gīta) – Guru šlovinanti giesmė – tai dvasinio žinojimo apraiška, praturtinanti mūsų supratimą. Guru Gytos garsmenys – tai aukščiausioji mantra, kurią kartojant nyksta neišmanymas, silpnėja ydos, išsisklaido liūdesys ir proto sumaištis. Ji vaduoja iš laiko ir mirties baimės, suteikia aiškumą, ramumą ir džiugesį. Jogą praktikuojantysis turi stengtis nenuilstamai Ją kartoti, medituoti, apie Ją samprotauti ir visada nešioti Ją savo širdyje.

Praktikuojant jogą ir siekiant dvasinio žinojimo svarbią jogos sadhanos dalį – svadhjają – sudaro rečitavimo praktika. Rečitavimas – tai sakralaus jogos teksto kartojimas, jo intelektinis įsisąmoninimas,  t. y. teksto esmės perėmimas ir tuo pat metu įgauto žinojimo aukojimas, siekiant patirti malonę. Tokia svadhjajos praktika per rečitavimą prilygsta askezei. 

 

 

GURU PŪRNIMA

 

Guru Pūrnima (sanskr. गुरु पूर्णिमा guru pūrṇimā) – tai Guru diena, kuri yra švenčiama kiekvienais metais per liepos mėnesio pilnatį šlovinant Guru. Šią dieną mokiniai stengiasi būti šalia Guru, garbinti Guru, džiaugtis Guru buvimu, vedančiu žmogų iš tamsos į šviesą, iš neišmanymo į išmintingumą, iš mirties į amžinąją būtį.

 

असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मामृतं गमय ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

asato mā sadgamaya
tamaso mā jyotirgamaya
mṛtyormā amṛtaṃ gamaya
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Vesk mane iš nebūties į būtį.
Vesk mane iš tamsos į šviesą.
Vesk mane iš mirties į nemirtingumą.
Ramybė, ramybė, ramybė.

(bṛhadāraṇyaka upaniṣad 1.3.28)

 

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा ॥

dhyānamūlaṃ gurormūrtiḥ pūjāmūlaṃ guroḥ padam
mantramūlaṃ gurorvākyaṃ muktimūlaṃ guroḥ kṛpā

Meditacijos Esmė – Guru Atvaizdas,
garbinimo Esmė – Guru Pėdos.
Mantros Esmė – Guru Žodžiai,
išsivadavimo Esmė – Guru Malonė.

(śrī guru gītā 86)

 

 

MAKARA SANKRANTI

 

Makara Sankranti – šventė, vykstanti sausio 14–15 d.
Makara (sanskr. मकर makara) – mitinis vandens gyvūnas, drakonas, Deivės Motinos Gangos palydovas.
Sankranti (sanskr. संक्रान्ति saṁkrānti) reiškia Saulės perėjimą iš vieno būvio į kitą. Makara Sankranti yra Saulės grįžimas iš tamsiojo periodo į šviesųjį, kai Saulė pradeda judėti šiauryn.

Ši diena simbolizuoja neišmanymo pabaigą ir šviesos pradžią, todėl milijonai žmonių ją švenčia. Šventės metu stengiasi panirti į šventos Gangos vandenis siekiant šviesos ir darnos savo gyvenime. Makara Sankranti yra astrologiškai svarbi, nes žymi Saulės perėjimą savo dangiškajame kelyje keičiant astrologinį ženklą. Nathų jogų praktikos siejamos su Mėnulio padėtimi, tačiau Makara Sankranti yra išimtis ir vienintelis įvykis, susijęs su Saule, ir jo data nekinta.

Praktikuojantiesiems Mai Ram Yoga Makara Sankranti yra reikšmingas metų įvykis ne tik dėl sutelkties į šviesą, bet ir į Guru Paramparą, skleidžiančią jogos mokymo šviesą žmonėms. Būtent per Makara Sankranti į mahasamadhį išėjo tradicijos didis siddhas Guru Hari Ram, su kurio palaiminimu ir dvasinės energijos galia šią naktį kaip tradicijos tęsėja į Žemę atėjo Guru Mai Ram.

 

 

DIVALI

 

Divali (sanskr. दीपावली dīpāvalī) – šviesos šventė, vykstanti paskutinių rudens mėnesių sandūroje. Šventės reikšmė – šviesos šlovinimas, kai gėris nugali blogį, šviesa įveikia tamsą, o žinojimas triumfuoja prieš neišmanymą. 

Divali šventė kaip gėrio pergalė prieš blogį simbolizuoja dvasinį žinojimą, kuris išsklaido neišmanymą, uždengiantį vieningą visų būtybių esmę. Esame įpratę švęsti fizinio kūno gimimą, o Divali yra vidinės šviesos atgimimo šventė.

 

 

TYRTHA JATRA – SADHANA SU GURU

 

Tyrtha (sanskr. तीर्थ tīrtha) sanskrito kalba reiškia šventą, sakralią vietą, o jatra (sanskr. यात्रा yātrā) – kelionę. Kelionių, šventų vietų lankymų žmogaus gyvenime gali būti daug, tačiau būnant su Guru  šventoje vietoje, žmogus prisiliečia prie išlaisvinančio dvasinio žinojimo. Tyrthomis vadinami tam tikri miestai, šventyklos, šventų upių sankirtos, kalnai, uolos, ežerai ir kai kurios kitos vietos, kuriose apsireiškia dieviška galia bei stebuklai. 

 

 

JOGA NIDRA

 

Joga Nidra – sąmoningo atsipalaidavimo praktika, paremta visiško fizinio,
protinio, emocinio atsipalaidavimo būdu.

Praktika padeda patekti į sąmonės gilumas ir pasiekti bei šalinti mūsų tikrąją prigimtį blokuojančius kompleksus, įpročius, ydas, baimes ir įtampas. Joga Nidra atstato vidinę pusiausvyrą, atpalaiduoja, stiprina atmintį, atveria kūrybinius gebėjimus, formuoja teigiamus asmenybės pokyčius.

 

 

SŪRJA NAMASKARA

 

Sūrja Namaskara (sanskr. सूर्य नमस्कार sūrya namaskāra) – Saulės pasveikinimas ir visko, ką ji reprezentuoja makro- ir mikrokosminiu lygmeniu, garbinimas. 

  

 

ČANDRA NAMASKARA

 

Čandra Namaskara (sanskr. चन्द्र नमस्कार candra namaskāra) – Mėnulio pasveikinimas.